Disclaimer

Deze website is eigendom van Hagor NV, Hagor NV zal alles doen wat redelijkerwijs binnen haar vermogen ligt om op deze website actuele en correcte informatie te verschaffen. Hagor NV doet echter geen toezeggingen en geeft geen enkele garantie of zekerheid ten aanzien van de juistheid of de volledigheid van de verschafte informatie. Hagor NV is niet aansprakelijk voor enige schade of enig letsel in welke vorm dan ook voortvloeiend uit uw bezoek aan of ontoegankelijkheid van deze website of uit uw vertrouwen ten aanzien van de op deze website verschafte informatie, waaronder, maar niet uitsluitend, virussen die uw computerapparatuur, software of gegevens kunnen infecteren.Tenzij anders is aangegeven, zijn alle auteursrechten op deze website (tekst, beeld en overig materiaal) eigendom van Hagor NV. Niets van deze website mag voor commercieel gewin worden gedistribueerd of verkocht; niets van deze website mag hoe dan ook worden gewijzigd of in welk ander materiaal dan ook worden opgenomen, hetzij geprint of in elektronische vorm.Voor elk ander gebruik van op deze website aanwezig intellectueel eigendom is schriftelijke toestemming nodig van Hagor NV, misbruik van de inhoud ervan is ten strengste verboden.

 Productinformatie  

 Hagor NV. of een van de gelieerde bedrijven is in geen geval aansprakelijk te stellen voor gevolgen die direct of indirect kunnen of zijn ontstaan door publicatie van productgegevens. De gepubliceerde productgegevens zijn naar onze beste kennis, eer en geweten verzameld maar kunnen onjuistheden bevatten of onjuist worden gepresenteerd. Voordat u producten koopt of gebruikt dient u in de winkel het betreffende productetiket te raadplegen.